YAWP!'s Weather Dictionary

Swedish English English Swedish

adiabatisk

adiabatic

(at) first

först

advektion

advection

on duty, duty (met off.)

tjänstgörande, vakhavande

advektionsdimma

advection fog

(water) vapour

vattenånga

ageostrofisk

ageostrophic

abate

avta, mojna, minska

aktuell

current, present, actual

abnormal

onormal

allmän(t)

general(ly)

accuracy

noggrannhet

alternativflygplats

diversion-airfield, alternate

accurate

noggrann, korrekt, riktig

analys

analysis

additional

ytterligare

analysera

analyse

adiabatic

adiabatisk

anfallsgruppering

echelon formation

adjacent

anslutande, intilliggande

ankomst

arrival

advance

framtränga

anmäl

report

advection

advektion

anmäl markorienterad

report visual

advection fog

advektionsdimma

anmäl när du lämnar

report leaving

aerodrome

flygplats

annars

otherwise

affect

beröra, inverka på, påverka

annorstädes

elsewhere

ageostrophic

ageostrofisk

anslut

join up

air current

luftström, ström(ning)

anslutande

adjacent, next to

air force

flygvapen

anslutet

close formation

air force base

flygbas, flottilj (amer.)

antagligen

probably

air frost

frost (lufttemp <0gr)

arktikluft

arctic air

air mass

luftmassa

arktisk

arctic

air parcel

luftpaket

atmosfär

atmosphere

air pressure

lufttryck

atmosfärisk

atmospheric

air pressure tendency

lufttryckstendens

avdunsta

evaporate

air temperature

lufttemperatur

avdunstning

evaporation

airflow

luftström, ström(ning)

avfärd

departure

air-pocket

luftgrop

avkyla

cool

airport

flygplats

avkylning

cooling

airstream

luftström

avläsa

read

airway

luftled

avläst värde

reading

allow for

räkna med

avsevärd

considerable, appreciable

almost

nästan, i det närmaste

avstånd

distance

alternate

alternativflygplats

avtaga

decrease, fall, abate, subside

altimeter setting

höjdmätarinstallning

axel

axis

altitude

höjd (över havet)

ballong

balloon

amount

mängd

bälte

belt

amount of cloud

molnmängd

bana

track, path

analyse

analysera

bank

bank (of fog), patch (of fog)

analysis

analys

barograf

barograph

anticipate

förutse

barografisk

barographic

anti-clockwise

motsols, moturs

barometer

barometer

anti-cyclone

högtryck, anticyklon

barometrisk

barometric

anvil

städ

bas

base, site

anvil-shaped

städformad

beräknas

is expected to, is calculated to

apart from

bortsett från, utöver

berg

mountain, hill

appear

förekomma

bergskedja

mountain range

appreciable

avsevärd

beröra

affect, influence

approach

närma sig; inflygning

besättning

crew

arctic

arktisk

bestå

persist, continue, remain, linger

arctic air

arktikluft

bibehåll egen separation

maintain own separation

arctic circle

polcirkel

bilda(s)

form, develop

area

område

bildas på nytt

reform

area of low pressure

lågtrycksområde

bilder

imagery, images

arrival

ankomst

bildning

formation

as a rule

i regel

bitande (vind)

parky (wind)

ascend

häva(s)

blanda

mix, overturn (gränsskikt)

ascent

hävning; sondering (släpp)

blåsig

windy

assessment

utvärdering

blåst

wind

associated

tillhörande, förknippade

bleke

glassy (sea), flat sea

at (down to) ground level

marknära

blixt

flash of lightning

at first, initially

till en början

blixt (förekomst)

lightning

at present

för närvarande

blixtregistrering

sferics, sflocs

atmosphere

atmosfär

blockering

block

atmospheric

atmosfärisk

blöt

wet, damp

aurora borealis

norrsken

bortsett från

apart from

autumnal equinox

höstdagjämning

bränslebrist

short of fuel

average

medel, genomsnitt

bränslemin

fuel ät minimum

aviation weather

flygväder

bredda

defensive, defensive go

axis

axel

briefa

brief

back

vrida (motsols)

bris

breeze

backing (wind)

vridande (motsols)

brist

lack

balloon

ballong

bryta up

break up

bank (of fog)

bank

bukta ut

bulge

barmy

milt, varmt

byggas upp

build

barograph

barograf

byig

gusty

barographic

barografisk

byigt

gusty (wind), showery (weather)

barometer

barometer

Celsius

Centigrade

barometric

barometrisk

centrum

centre

base

bas

chans för

chance of

be effective

gälla

chefsmeteorolog

chief meteorologist, forecaster

be valid

gälla

cirkling

circuit

become cloudy

mulna

cirklingvärde

circuit threshold

beginning

med början

cirkulation

circulation

belt

bälte

cyklon

cyclone

belt/band of rain

regnbälte/band

daggpunkt

dew point

between

mellan

daglig

diurnal

blind

tappat ögonkontakt

dagning

daybreak

blizzard

snöstorm

dålig

poor (visibility)

block

blockering

diffluent

diffluent

blowing snow

yrsnö

dimbank

fog patch, fog bank

border

gräns

dimma

fog

boundary

gräns

dimmig

foggy

boundary layer

gränsskikt

dis

mist, haze

break up

bryta up, spricka upp

dis (torr-), (fukt-)

haze, mist

breeze

bris

disig

hazy, misty

brief

briefa, orientera, kort (-varig)

divergens

divergence

briefing

orientering

division

squadron

bring

medföra

djup

deep

brisk

frisk (vind)

djupt

deep

broken (clouds)

nästan mulet

dö ut

die out

build

byggas upp

dra bort

clear, move off

bulge

bukta ut, utbuktning

dra igen

clamp (down), cloud up

bumpiness

kyttighet

dra på

go around

bumpy

turbulent, kyttig

dra sig tillbaka

retire, retrograde

by

framemot

drar på

going around

calm

lugn

duggregn

drizzle

canopy

överhäng (moln-)

dyka upp

emerge

capillary hyrometer

hårhygrometer

dynamiskt regn

dynamic rain

cause

medföra, ge upphov till

dyning

swell

cease

upphöra, mojna

ebb

low tide

ceiling

molnbas, molntak

efter hand

gradually

ceiliometer

molnhöjdmätare

efterföljs av

is succeded by

Centigrade

Celsius

efternatten

the early morning, dawn

central

mellersta

eko

echo

centre

centrum

ekvator

equator

centre of high pressure

högtyckscentrum

ekvatorial

equatorial

centre of low (pressure)

lågtryckscentrum

elevation

elevation

centred

med centrum

eljest

otherwise, elsewhere

chance of

chans för, eventuellt

enhet

unit

change

förändra(s), växling

enstaka

few, occasional, individual, odd

characteristic

karakteristisk

eventuellt

possibly, risk/chance of

chart

karta

extrem

extreme

chief forecaster

chefsmeteorolog

faktorer

factors

chief meteorologist

chefsmeteorolog

fall

fall (in temperature, pressure)

chiefly

huvudsakligen, främst

falla

fall, drop

chilly

kylig

fallstrimmor

precipitation trails, virga

circuit

cirkling

fallvind

fall wind, catabatic wind

circuit threshold

cirklingvärde

fält

field

circulation

cirkulation

färdlinje

track

clag (in)

försämra(s)

färdplan

flightplan

clamp (down)

dra igen

fastland

mainland, inland

clear

klar(na), dra bort

fjällkedja

mountain range

climb

stig

fjällområde

mountain area

clockwise

medsols, medurs

flak

sheet (of cloud)

close

kvav

flod

high tide

close formation

anslutet

flottilj

wing, air force base,

close in

närma sig

flygbar

flyable

cloud

moln

flygning

sortie, flight

cloud bank

molnbank

flygnivå

flight level

cloud base

molnbas

flygplats

airport, aerodrome

cloud boundary

molngräns

flygprognos

flight forecast

cloud conditions

molnförhållanden

flygväder

aviation weather

cloud cover

molntäcke

flygvapen

air force

cloud layer

molnskikt

följaktligen

consequently, in consequence

cloud on hills

marknära (moln)

följd

consequence

cloud over

mulna

följs av

is succeeded by

cloud recorder

molnhöjdmätare

för närvarande

at present

cloud top

molnöversida, molntopp

för övrigt, annars

otherwise

cloudburst

skyfall

förändra(s)

change

cloudiness

molnighet

förändring

(change)

cloudless

molnfri(tt)

förbättra

improve

cloudy

molnig(t), mulen, nästan mulet

förbättring

improvement

coast

kust, kustområde

förbli

remain, continue

coast line

kustlinje

fördjupas

deepen

coastal area

kustområde

fördröja

delay

code figures

kodsiffror

föregå

precede

cold air mass

kalluftmassa

föregås av

preceded by

cold front

kallfront

förekomma

occur, appear

cold wave

köldvåg

förekomst

occurrence

comma cloud

komma moln

förhållanden

conditions

comparatively

förhållandevis, relativt

förhållandevis

relatively, comparatively

complex

sammansatt, komplext

förhärska

prevail

condensation

kondensation

förhärskande

prevailing, prevalent

condensation level

kondensationsnivå

förmiddag

morning

condensation trail

k-strimma

förmiska(s)

diminish

conditions

förhållanden

förmodligen

probably

confluent

konfluent

förödelse

mayhem

connection

samband

förorsaka

cause

consequence

följd

förskjutas

move

consequently

följaktligen

först

(at) first, initially

considerable

avsevärd

förstärka(s)

intense, intensify

contact

kontakt, radar

försvaga(s)

weak(en), diminish

continent

kontinent

fortlöpande

continously

continental

kontinental

fortsatt

continously

continous (cloud)

sammanhängande, obruten

fortsätta (att vara)

continue,persist

continously

fortsatt, fortlöpande

förutsäga

predict, forecast

continue

fortsätta (att vara), bestå

förutsägelse

prediction, forecast

convergence

konvergens

förutsatt (att)

provided (that)

cool

avkyla; sval

förutse

predict, anticipate

cooling

avkylning

framemot

by, towards

core

kärna

främst

mainly, chiefly, mostly, especially, particularly

counter-clockwise

motsols, moturs

framtida

future

cover

täcke; täcka

framtränga

advance

crew

besättning

frekvent

frequent

criteria

kriteria

frisk

fresh (winds), brisk

cross

passera

front

front

cross-section

tvärsnitt

frontal, front-

frontal

cross-wind

sidvind

frontbildning

frontogenysis

cruising altitude

marschhöjd

frontsystem

front system

cup anemometer

skålkorsanemometer

frontupplösning

frontolysis

current

nuvarande, närvarande

frost

frost

cyclogenesis

lågtrycksbildning

frost (lufttemp <0gr)

air frost

cyclone

cyklon, lågtryck

fryspunkt

freezing point

damp

blött, fuktigt, grått

fukt

moisture

dawn

gryning

fuktdis

mist (vis<5km, rh>95%)

daybreak

dagning

fuktig

humid, moist, damp, wet

decrease

minska, avta; minskning

fuktighet

humidity

decrease power

minska (dragkraft)

fyllas ut

fill

deep

djup, djupt

gå över i

turn to

deepen

fördjupas

gå över till

shift (wind)

defensive, defensive go

bredda

gälla

be valid, be effective

degree

grad

gällande

valid, effective

delay

fördröja

ganska

rather, quite, fairly

dense (fog)

tät (dimma)

ge (upphov till)

cause, give (rise to)

density

täthet, densitet

genomsnitt(lig)

average

depart

starta

giltig

valid

departure

avfärd, start

giltighet

validity

depression

lågtryck

grad

degree

descend

sjunka

gradient

gradient

descent

subsidens

gradvis

gradual(ly)

develop

utbilda(s), utveckla, bilda(s)

gräns

boundary, border, limit

development

utveckling

gränsskikt

boundary layer

dew point

daggpunkt

grått

dull, grey

diamond dust

isnålar

grund

shallow

die out

upphöra, dö ut, mojna

grupp

group, flight

diffluent

diffluent

gryning

dawn

diminish

förmiska(s), försvaga(s)

häftig

heavy, violent, severe

direction

riktning

hagel

hail

disperse

lätta, upplösas

hagelby

hail shower

dissipate

skingra(s)

hagelkorn

hail stone

dissolve

lösas upp, upplösa(s)

hagelskur

hail shower

distance

avstånd

halo

halo

district

område

halvklart

scattered cloud

disturbance

störning

halvklot

hemisphere

diurnal

daglig, dygns-

halvmulet

partly cloudy, scattered cloud

divergence

divergens

hangvind

upwind, upcurrent

diversion

alternativ

hårhygrometer

capillary hyrometer

diversion airfield

alternativflygplats

hastig(t)

rapid(ly), fast

downburst

nedsvep, kastvind

hastighet

velocity, speed

downdraught

nedvind, nedsvep

häva(s)

ascend

downpour

skyfall

hävning

ascent

downstream

nedströms

havs-

maritime, off-shore

downwind

med vinden

havsnivå

sea level

drifting snow

snödrev

hela (dagen, i …. världen)

throughout (the day, the world)

drizzle

duggregn

helmulet

overcast

drop

falla (temperatur)

heltäckande moln

overcast

drought

torkperiod, torka

höga moln

high cloud, upper cloud

dry

uppehåll(-sväder), torrt

högtryck

high, anti-cyclone

dry spell

tork/ torr period

högtrycksrygg

ridge of high pressure

dry-bulb temperature

torr temperatur

högtyckscentrum

centre of high pressure

dry-bulb thermometer

torr termometer

höjd

level

dusk

skymning

höjd (över havet)

altitude

dynamic rain

dynamiskt regn

höjd (över marken)

height

ease

minska, lätta

höjdkarta

upper air chart

echelon formation

anfallsgruppering

höjdmätarinställning

altimeter setting

echo

eko

höjdvindar

upper air winds, winds aloft

eddy

virvel

höjdvinkel

elevation

effective

gällande

horisont

horizon

elevation

höjdvinkel, elevation

horisontalsikt

horisontal visibility

elsewhere

annorstädes, i övrigt

horisontell(t)

horisontal(ly)

emerge

komma fram, dyka upp

höstdagjämning

autumnal equinox

equator

ekvator

huvudsakligen

mainly, chiefly, mostly

equatorial

ekvatorial

hygrometer

hygrometer

especially

särskilt, i synnerhet

i allmänhet

in general, generally

evaporate

avdunsta

i det närmaste

nearly, almost

evaporation

avdunstning

i övrigt

otherwise

even

jämn

i regel

in general, as a rule

eventually

så småningom, slutligen

i samband med

in connection with

exact

exakt, noggrann

i synnerhet

in particular, particularly, especially

expedite

påskynda

i utkanten av, i narheten

in the wings

extend

sträcka sig

identifiera

identify

extended pair

utdragen rote

index

index, indices (pl.)

extensive

omfattande, utbredd, vidsträckt

individuella

individual

extreme

extrem

inflygning

approach

factors

faktorer

inflytande

influence

fair

vackert (väder)

inland

inland

fairly

tämligen, ganska

inre

interior

fall

falla

intensifieras

intensify, intense

fast

hastig(t), snabb(t)

intensitet

intensity

feeble

svag

intensiv

intense, severe, extreme

few

enstaka

intermittent

intermittent, temporarily

field

fält

intilliggande

adjacent, next to

fill (up)

utfyllas, fyllas ut

inverka på

affect, influence

final approach

kort final

inverkan

influence, intervention (model-)

fine

vackert (väder)

inversion

inversion

flash of lightning

blixt

is

ice

flat sea

bleke

isallobarisk

isallobaric

flight

flygning, grupp, pass

isbildning

icing, ice formation, ice accretion

flight forecast

sträckprognos, flygprognos

isentropisk

isentropic

flight level

flygnivå

iskorn

ice pellets

flightplan

färdplan

isnålar

diamond dust

flurry

flinga (snö-)

isolerade

isolated

flyable

flygbar

ispåläggning

ice accretion

fog

dimma

jämförelsevis

comparatively, relatively

fog bank

dimbank

jämn

steady (movement), even, uniform

fog patch

dimbank

jetström

jet stream, jet streak, jet

foggy

dimmigt

jourhavande

on duty, on call

for the present

tills vidare

kallfront

cold front

force

kraft

kalluftmassa

cold air mass

forecast

förutsäga, prognos

karakteristisk

characteristic

forecaster

prognostiker, meteorolog

kärna

core

form

bilda(s)

karta

chart, map

form again

återbildas, bildas på nytt

kastby

gust

formation

bildning

kil

wedge

formation landing

rotelandning

klar(na)

clear (up)

freezing level

nollgradershöjd

km/tim

k.p.h.

freezing point

fryspunkt

knop

knot, kt

frequent

frekventa, talrika, ofta

kodsiffror

code figures

fresh (winds)

frisk

köldvåg

cold wave

front

front

kolonn

line astern

front system

frontsystem

komma fram

emerge

frontal

frontal, front-

komma moln

comma cloud

frontogenisis

frontbildning

komplex(t)

complex

frontolysis

frontupplösning

kondensation

condensation

frost

frost

kondensationsnivå

condensation level

fuel at minimum

bränslemin

konfluent

confluent

further

ytterligare, vidare

kontakt (visuell)

visual contact

future

framtida

kontakt med trafiken

traffic in sight

gale (warning)

"storm" (varning), >34kt

kontakt, radar

contact

gate, gate go

tänd

kontinent

continent

gear down and locked

landningsklar

kontinental

continental

general(ly)

allmän(t), i allmänhet

konvergens

convergence

give

medföra, ge (upphov till)

körning (modell-)

run (model-)

glassy (sea)

bleke

kornsnö

snow grain

go around

dra på

kort final

final approach

going around

drar på

kortvarig

brief, short, trancient

gradient

gradient

kraft

force

gradual

gradvis

kraftig

heavy, severe, strong

gradually

så småningom, efter hand

kriteria

criteria

great circle

storcirkel

k-strimma

condensation trail (con-trail)

ground frost

markfrost

kust

coast, shore

ground hugging

snuslågt (höjd)

kustlinje

coast line, shore line

ground level

marknivå

kustområde

coastal area, coast

group

grupp

kvarligga

persist, remain

gust

kastby, nedsvep

kvarliggande

stationary

gusty

byig

kvav

close, sticky

hail

hagel

kvicksilver

mercury

hail shower

hagelby

kylig

chilly, parky

hail shower

hagelskur

kyttig

turbulent, bumpy, rough

hail stone

hagelkorn

kyttighet

turbulence, bumpiness

halo

halo

lee, shelter

haze

torrdis (5<vis<10km, rh<95%)

labil

unstable (air), unsettled (situation)

hazy

disig

laddat med ammunition

armed, loaded with ammunition

head-wind

motvind

låga moln

low cloud

heat

värma upp; värme

läge

position, situation, location

heat wave

värmebölja

lägga på/över (fält mm.)

overlay

heating

uppvärmning

lågland

lowland

heavy

kraftig, svår, häftig

lågtryck

low, depression

height

höjd (över marken)

lågtrycksbildning

cyclogenesis

hemisphere

halvklot

lågtryckscentrum

centre of low (pressure)

high

högtryck

lågtrycksområde

area of low pressure

high cloud

höga moln

landbris

land breeze

high tide

flod (tidvatten)

landningsbrytpunkt

landing turnpoint

hill

ås, kulle, berg

landningsklar

gear down and locked

Hill fog

Bergsdimma, toppar i moln

landsdel

province, part of the country

hoar frost

rimfrost (främst på gräs)

långsam(t)

slow(ly)

horisontal visibility

horisontalsikt

långtidsprognos

long-term forecast

horisontal(ly)

horisontell(t)

lätt

light (turbulence), light (rain, winds)??

horizon

horisont

lätta

disperse, clear, lift

humid

fuktig

lävågor

lee waves

humidity

fuktighet

lite

tad (of)

hurricane

orkan

lite (liten stund)

wee (while)

hygrometer

hygrometer

ljum

luke warm

ice

is

ljummet

luke warm

ice accretion

ispåläggning, isbildning

lokal(t)

local(ly), isolate

ice formation

isbildning

lokalisera

locate

ice pellets

iskorn

lösas upp

dissolve

icing

isbildning

luft paket

air parcel

identify

identifiera

luft temperatur

air temperature, screen temperature

imagery

bilder (satellit)

luftgrop

air-pocket

images

bilder

luftled

airway

immense

omfattande, vidsträckt

luftmassa

air mass

improve

förbättra

luftskikt

layer of air, stratum of air

improvement

förbättring

luftström

airflow, airstream

in addition to, additionally

utöver

lufttryck

air pressure

in connection with

i samband med

lufttryck vid havet

sea level pressure

in consequence

följaktligen

lufttryckstendens

air pressure tendency

in due cause

i sinom tid

lugn

calm

in due time

i sinom tid

makroskala

macroscale

in general

i regel, i allmänhet

mängd

amount

in particular

i synnerhet

maritim

maritime

increase

öka(s), ökning, tillta(ga)

markfrost

ground frost

increase power

öka (dragkraft)

markkarta

surface chart

index

index

marknära

cloud on hills, at (down to) ground level

individual

individuella, enstaka

marknära moln

cloud on hills

influence

inverkan, inflytande

marknivå

ground level

influence

beröra, inverka på, påverka

markorienterad

recognized

initially

först

marksikt

surface visibility, horisontal visibility

inland

inland

markturbulens

low-level turbulence (<6000ft)

insignificant

obetydlig

markvind

surface wind

insolation

solbestrålning

marschhöjd

cruising altitude

intense

intensiv

massa

mass

intensify

intensifieras, förstärka(s)

mäta

measure

intensity

intensitet

mätning

measurement

interior

(det) inre

mått

measure

intermediate landing

mellanlandning

mätta

saturate

intermittent

temporär, tidvis upphörande

måttlig

moderate

interpretation

tolkning, tydning

mättnad

saturation

intervention

inverkan (ex pa modell)

med början

beginning

into the wind

mot vinden

med centrum

centred

inversion

inversion

med våg(or) pa

waving (front)

is calculated to

beräknas

med vinden

downwind

is expected to

väntas

medel

average, mean

is succeded by

efterföljs av

medelhöga moln

medium level cloud

is succeeded by

följs av

medeltal

average

isallobaric

isallobarisk

medelvärde

average, mean

isentropic

isentropisk

medföra

bring, give, cause

isolated

isolerade

medsols

clockwise

issue

utfärda

medurs

clockwise

jet

jetström

medvind

tail-wind

jet streak

litet max i jetströmmen

mellan

between

jet stream

jetström

mellanlandning

intermediate landing

join up

anslut

mellersta

central

k.p.h.

km/tim

mesoskala

mesoscale

katabatic wind

katabatisk vind, fallvind

meteorolog

meteorologist, forecaster, weatherman, met. Officer

katabatic wind

fallvind, katabatisk vind

meteorologi

meteorology

K.I.S.S.

Keep It Short Stupid (briefing)

middag

midday, noon

knot

knop

midnatt

midnight

lack

brist

mild

mild, barmy

land breeze

landbris

miles/tim

m.p.h.

landing turnpoint

landningsbrytpunkt

mindre

minor

lapse rate

temperaturgradient

minska

decrease, diminish, ease

layer (of cloud)

skikt

minska (dragkraft)

decrease power

layer of air

luftskikt

minskning

decrease

lead

rote etta (taktisk)

modell

model

lee

lä, skydd

mojna

die out, cease, abate

lee waves

lävågor

moln

cloud

level

nivå (modell-, flyg-)

molnbank

cloud bank

level

höjd

molnbas

cloud base, ceiling

light

lätt (turbulens, vind)

molnflak

sheet of cloud

lightning

blixt (förekomst)

molnförhållanden

cloud conditions

limit

gräns

molnfri(tt)

cloudless, sky clear (SKC)

line astern

kolonn

molngräns

cloud boundary

linger

kvarligga, bestå, hänga kvar

molnhöjdmatare

cloud recorder, ceilometer

loaded with ammunition,armed

laddat med ammunition

molnig

cloudy

local(ly)

lokal(t)

molnighet

cloudiness

locate

lokalisera

molnmängd

amount of cloud

location

läge, position

molnöversida

cloud top

long-term forecast

långtidsprognos

molnskikt

cloud layer

low

lågtryck

molnslag

type of cloud

low cloud

låga moln

molntäcke

cloud cover

low tide

ebb (tidvatten)

molntopp

cloud top

lowland

lågland

mönster

pattern, texture

low-level turbulence

markturbulens (<6000ft)

mot vinden

upwind, into wind

luke warm

ljum, ljummet

motsols, moturs

anti-clockwise, counter-clockwise

m.p.h.

miles/tim

motsträvig (att lätta)

reluctant (to clear)

macroscale

makroskala

moturs

anti-clockwise, counter-clockwise

mainland, inland

fastland

motvind

head-wind

mainly

huvudsakligen, främst

mulen

cloudy

maintain own separation

bibehåll egen separation

mulet

cloudy

major

större

mulna

cloud over, become cloudy

make your own separation

ta ut avstånd

nå (fram till)

reach

map

karta

något

tad (of)

maritime

havs-, maritim

något (bättre)

somewhat (better)

mass

massa

närma sig

approach, closing in

mature

välutvecklad, mogen

närvarande

present

mayhem

förödelse

nästan mulet

broken (clouds), cloudy

mean

medel, medelvärde

nederbörd

precipitation

measure

mäta

nedströms

downstream

measure

mätt

nedsvep

downdraught, downburst

measurement

mätning

nedvind

downdraught, downburst

medium clouds

medelhöga moln

niva (modell-, flyg-)

level

medium level cloud

medelhöga moln

noggrann

accurate, exact

melt

smälta

noggrannhet

accuracy, precision

mercury

kvicksilver

nollgradershöjd

freezing level

mesoscale

mesoskala

nordpol

north pole

met. office

väderavdelning

normaltid

standard time

met. officer

meteorolog

norrsken

aurora borealis, nothern lights

meteorologist

meteorolog

nuvarande

present, current

meteorology

meteorologi

obetydlig

slight, insignificant

midday

middag

obruten

continous, unbroken

midnight

midnatt

observationsplats

observation post

mild

mild

ockludera

occlude

minor

smärre, mindre

ocklusion

occlusion, wrap-around

mist

fuktdis (vis<5km, rh>95%)

ocklusionspunkt

tripple-point, point of occlusion

misty

disigt (fuktdis)

oflygbar

unflyable

mix

blanda

ofta förekommande

frequent

model

modell

omättad

unsaturated

moderate

måttlig

omfattande

extensive

moist

fuktig

omfattande

vast, extensive, immense

moisture

fukt

område

area, region, district

morning

förmiddag

onormal

abnormal

mostly

huvudsakligen, främst

orientera

brief

mountain

berg

orientering

briefing

mountain area

fjällområde

orkan

hurricane

mountain range

bergskedja, fjällkedja

orografi

orography

move

förskjutas, röra sig

osäker

uncertain

move across

passera

ostadigt

unstable (air), unsettled (weather)

move in(to)

tränga in

oväder

storm

move off

dra bort

oväderscentrum

storm centre

movement

rörelse

pålandsvind

on-shore wind

MSLP (Mean Sea Level Pressure)

QFF

parameter

parameter

murky

trist

påskynda

expedite

nautical mile

sjömil

pass

sortie, flight

nearly

i det närmaste

passadvind

trade wind

next to

intilliggande, anslutande

passera

pass, move across, cross

noon

middag

passerar

overtake

north pole

nordpol

påverka

affect, influence

northern lights

norrsken

påverkan

influence

numerous

talrika, numerära

period

period, spell (of rain, sunshine)

obscure

oklar

plats

overhead

observation post

observationsplats

pol

pole

occasional

tillfälliga, temporära

polär-

polar

occasional(ly)

tidvis, tillfälligt

polcirkel

arctic circle

occlude

ockludera

potentiell temperatur

potential temperature

occlusion

ocklusion

process

process

occur

förekomma

prognos

forecast

occurrence

förekomst

prognoskarta

prognostic chart

octas

åttondelar

prognostiker

forecaster

odd

udda, enstaka

QFF

MSLP (Mean Sea Level Pressure)

off

utanför

raw, parky

off-shore

havs-

räckvidd

range

on duty

jourhavande

råda

prevail

on-shore wind

pålandsvind

rådande

prevailing, prevalent

orography

orografi

radarkolonn

radar line astern

otherwise

eljest, annars, i övrigt

radiosond

radio-sonde

outlook

utsikt(er)

räkna med

allow for

overcast

helmulet, heltäckande moln

rapport

report

overhead

plats

regional meteorolog

senior aviation forecaster

overlay

lägga på/över (fält mm.)

regional meteorolog (flyg)

senior aviation forecaster

overtake

passerar

registrera

record

overturn

blanda, blandas (i gränskiktet)

regn(a)

rain

pair

rote

regnbåge

rain-bow

parameter

parameter

regnbälte/band

belt/band of rain

parky

bitande, rå (vind), kylig

regnmätare

rain gauge

particularly

i synnerhet

regnområde

rain area

partly cloudy

halvmulet, delvis mulet

regnskur

rain shower

pass

passera

relativ fuktighet

relative humidity

passing (rain)

övergående

relativ(t)

relative(ly)

patch (of fog)

(dimm-)bank

riktning

direction

patchy (rain)

splittrat (regn)

rimfrost

rime, white frost, hoar frost

path

bana, väg

risk för

risk of, possibly

pattern

mönster

rita in

plot

period

period, stund

röra sig

move

persist

kvarligga, bestå

rörelse

movement

pick up

öka (vind)

rote

pair, section

plot

rita in

rote etta (taktisk)

lead

polar

polär-

rote tvåa (taktisk)

wingman

pole

pol

rotelandning

formation landing

poor

dålig (sikt)

routeprognos

route forecast

position

läge, position

rygg

ridge

possibly

eventuellt

samband

connection

potential temperature

potentiell temperatur

sammanhangande

continous (cloud)

precede

föregå

sammansatt

complex

preceded by

föregås av

sannolik(t)

probable (-ly), (is) likely (to)

precipitation

nederbörd

sannolikhet

probability

precipitation trails

fallstrimmor

särskilt

especially, particularly

precision

noggrannhet

satellit

satellite

predict, forecast

förutsäga

sektor

sector

prediction, forecast

förutsägelse, prognos

separat

separate

present

nuvarande, närvarande

separata

separate

pressure change

tryckförändring

serie

series

pressure fall

tryckfall

sidvind

cross-wind

pressure rise

tryckstegring

sikt

visibility

prevail

råda, förhärska

sikt ( = noll)

visibility nil

prevailing

rådande

sjöbris

sea breeze

prevalent

förhärskande

sjömil

nautical mile

probability

sannolikhet, trolighet

sjunka

descend

probably

troligtvis, förmodligen

skala

scale

process

process

skalkorsanemometer

cup anemometer

prognostic chart

prognoskarta

skikt

layer (of cloud)

provided (that)

forutsatt (att)

skiktad

stratified, in layers

province

landsdel

skingra(s)

disperse, dissipate, scatter (cloud)

quite

tämligen, ganska

skogsterräng

woodland

radar line astern

radarkolonn

skugga

shadow, shade (temp)

radiation

strålning

skur

shower

radiation fog

strålningsdimma

skurbetonad

showery

radio-sonde

radiosond

skydd

shelter

rain

regn(a)

skyfall

terrential rain, downpour, cloudburst

rain area

regnområde

skymning

dusk

rain gauge

regnmätare

skymning

dusk, twilight

rain shower

regnskur

slöja

veil

rain-bow

regnbåge

slungtermometer

sling thermometer

range

räckvidd

smälta

melt

rapid(ly)

hastig(t), snabb(t)

småningom

graduallly, eventually

rather

tämligen, ganska

smärre

minor

reach

nå (fram till)

snabb(t)

rapid(ly), fast

read

avläsa

snö(a)

snow

reading

avläst värde

snöblandat regn

wet snow, sleet

reasonably

tämligen, ganska

snöby

snow shower

recognized

markorienterad

snödjup

snow depth

record

registrera

snödrev

drifting snow

reduce

minska (sikt)

snöfall

snowfall

reform

återbildas, bildas på nytt

snöflinga

snowflake, snow flurry

region

område

snögräns

snowline

relative

relativ, i förhållande till

snöområde

snowarea

relative humidity

relativ fuktighet

snöstorm

blizzard, snow-storm

relatively

förhållandevis, relativt

snuslågt (höjd)

ground hugging

reluctant (to clear)

motsträvig, svår (att lätta)

solbestrålning

insolation

remain

ligga kvar, bestå, förbli

solnedgång

sunset

remainder

återstod, kvarvarande

solstånd

solstice

remaining

övrig, kvarvarande

soluppgång

sunrise

report

rapport; anmäl

sommarsolstånd

summer solstice

report leaving

anmäl när du lämnar

sondering (slapp)

ascent

report visual

anmäl markorienterad

sonderingsdiagram

tephigram

resolution, dissolution

upplösning

splittrat

patchy, scattered

rest

återstod, rest(er)

spricka upp

break up

retire, retrograde

dra sig tillbaka

sprida(s)

spread

ridge

rygg

spridda

scattered

ridge of high pressure

högtrycksrygg

stabil

stable

rime

rimfrost (på träd m.m.)

stabilisera

stabilize, settle

rise

stiga; stegring, ökning

stabilitet

stability

risk of

risk för

stackmoln

towering cloud

rough

turbulent, kyttig

städ

anvil

route forecast

sträckprognos,routeprognos

städformad

anvil-shaped

run (model-)

körning (modell-)

stadga sig

settle

satellite

satellit

stadium

stage

saturate

mätta

start

take-off, departure

saturation

mättnad

starta

take-off, depart

scale

skala

startdata

take-off data

scatter

skingra(s)

stationär

stationary

scattered

spridda

stegring

rise, increase

scattered cloud

halvklart, halvmulet

stig

climb

screen temperature

lufttemperatur (bur-)

stiga

rise

sea breeze

sjöbris

storcirkel

great circle

sea level

havsnivå

storm

storm, hurricane

sea level pressure

lufttryck vid havet

storm (varning), >34kt

gale (warning),

season

årstid

störning

disturbance

seasonal

årstidsmässig

större

major

section

rote, sektion, del av

sträck prognos (flyg)

weather on-route

sector

sektor

sträcka sig

extend

senior aviation forecaster

regional meteorolog (flyg)

sträckprognos

route forecast, flight forecast

separate

separata, enstaka

strålning

radiation

series

serie

strålningsdimma

radiation fog

settle

stadga sig, stabilisera

ström(ning)

airflow, air current

severe

kraftig, svår

stunder

spells

sferics

blixtregistrering

styra

steer

sflocs

blixtregistrering

subsidens

subsidence, descent

shade

skugga

svag

weak (depression), feeble (front), light (wind), slack (gradient)

shadow

skugga

sval

cool

shallow

grund

svall(-våg)

surge, swell

sheet (of cloud)

(moln)flak

svår

heavy, severe

shelter

skydd, lä

sydpol

south pole

shift (radio channel)

gå över till

synoptisk karta

synoptic chart

shift (wind)

vrida

system

system

shore

kust (gräns), kustlinje

ta ut avstånd

make your own separation

short

kort, kortvarig

täcka

cover

short of fuel

bränslebrist

täcke

cover

shower

skur

talrik

frequent, numerous

showery

skurbetonad

tämligen

fairly, rather, reasonably, tolerably

site

bas, plats

tänd

gate, gate go

sky clear (SKC)

molnfritt

tappat ögonkontakt

blind

slack

svag (gradient)

tät

thick (fog), dense (fog), frequent (showers)

sleet

snöblandat regn

täthet, densitet

density

slight

lätt

temperatur

temperature

sling thermometer

slungtermometer

temperaturfall

temperature fall, drop

slow(ly)

långsam(t)

temperaturgradient

lapse rate

snake climb

utdragen start

temperaturökning

temperature rise

snow

snö(a)

temporär(t)

temporarily

snow flurry

snöflinga

tendens

tendency

snow grain

kornsnö

termik

thermal

snow shower

snöby

termikblåsa

thermal

snow storm

snöstorm

termisk (kontrast)

thermal (contrast)

snowarea

snöområde

termometer

thermometer

snowfall

snöfall

tidpunkt

stage

snowflake

snöflinga

tidvatten

tide

snowline

snögräns

tidvis

occasional(ly)

solstice

solstånd

tidvis upphörande

intermittent

somewhat (better)

något (bättre)

till en början

at first, initially

sortie

flygning (mil.), uppdrag, pass

tillfällig

temporary (improvement), occassional

south pole

sydpol

tillfälliga

occassional, temporary

speed

hastighet, fart

tillfälligt(vis)

temporarily, occasionally

spell

stund, period

tillhörande

associated (rain area)

split up

uppdelning

tills vidare

for the present

spread

sprida(s)

tillta(ga)

increase, rise

squadron

division

tjänstgörande

(met off.) on duty, duty (met off.)

stability

stabilitet

tjock

thick

stabilize

stabilisera

tö(a)

thaw

stable

stabil

tolkning

interpretation

stage

tidpunkt, stadium

topografi

topography

standard time

normaltid

torka

drought, dry spell

stationary

kvarliggande, stationär

torkperiod

drought, dry spell

steady (movement)

jämn (rörelse)

torr

dry

steer

styra (vind)

torr termometer

dry-bulb thermometer

sticky

kvav(t), fuktig(t)

torr termperatur

dry-bulb temperature

storm

oväder, storm

torrdis

haze

storm centre

oväderscentrum

tråg

trough

stratified, in layers

skiktad

trajektoria

trajectory

strong

kraftig, stark, hård (vind)

tränga in

move in(to)

subside

avtaga (storm, vind)

trist

murky, dull

subsidence

subsidens

trolig(en)

probable(ly)

summer solstice

sommarsolstånd

trolighet

probability

sunrise

soluppgång

troligtvis

probably

sunset

solnedgång

tropikerna

the Tropics

supercooled, freezing

underkylt

tropisk

tropical

surface

yta (havs-, mark-)

tryckfall

pressure fall, fall in pressure

surface chart

markkarta

tryckförändring

pressure change, change in pressure

surface visibility

marksikt

tryckstegring

pressure rise, rise in pressure

surface wind

markvind

tunn(as ut)

thin

surge

ökning (plötslig), svall(våg)

turbulens

turbulence

swell

dyning, svall

turbulent

turbulent, "bumpy", rough

swirl

virvel

tvärsnitt

cross-section

synoptic chart

synoptisk karta

tydning

interpretation

system

system

tyfon

typhoon

tad (of)

lite, något, stänk

udda

odd

tail-wind

medvind

underkylt

supercooled, freezing

take-off data

startdata

uppdelning

split up

take-off, depart

starta

uppdrag

sortie, mission

take-off, departure

start, avfärd

uppehåll(-sväder)

dry

temperature

temperatur

uppför

upslope

temperature fall, drop

temperaturfall

upphöra

cease

temperature rise

temperaturökning

upphöra

die out, cease

temporarily

temporär(t), tillfälligt(vis)

upplösa(s)

dissolve

temporary (improvement), occasional (showers)

tillfällig

upplösning

resolution, dissolution

tendency

tendens

uppströms

upstream

tephigram

sonderingsdiagram

uppvärmning

heating

terrential rain

skyfall

uppvind

updraught, thermal

texture

mönster

utanför

off

thaw

tö(a)

utbredd

extensive, widespread

the early morning

efternatten

utbuktning

bulge

the Tropics

tropikerna

utdragen rote

extended pair

thermal

termikblåsa, uppvind, termik

utdragen start

snake climb

thermal (contrast)

termisk (kontrast)

utfärda

issue

thermometer

termometer

utfyllas

fill (up)

thick

tjock, tät

utöver

in addition to, apart from

thin

tunn(as ut)

utsikt(er)

outlook

throughout (the day, the world)

hela (dagen, i …. världen)

utvärdering

assessment

thunder, "rumble of thunder"

åska

utveckla

develop

thundercloud

åskmoln

utveckling

development

thunderstorm

åskväder

vackert (väder)

fine, fair

thundery shower

åskskur

väderavdelning

met. Office

tide

tidvatten

väderförhållanden

weather conditions

topography

topografi

vädergenomgång

weather briefing

tops

översida

väderläge

weather situation

towards

mot, framemot

väderleksprognos

weather forecast

towering cloud

stackmoln

väderleksrapport

weather report, weather bulletin

track

färdlinje, bana

vädersatellit

weather satellite

trade wind

passadvind

väderskepp

weather ship

traffic in sight

kontakt med trafiken

våg

wave

trajectory

trajektoria

vakthavande

(met off.) on duty, duty (met off.)

trancient

kortarig, kort

våldsam

violent

tripple-point

ocklusionspunkt

välutvecklad

mature

tropical

tropisk

väntas

is expected to

trough

tråg

vårdagsjämning

vernal equinox

turbulence

turbulens, kyttighet

värde

value

turbulent

turbulent, kyttig

varierande

varying

turn to

gå över i, övergå i

värma upp

heat

twilight

skymning

värme

heat

type of cloud

molnslag

värmebölja

heat wave

typhoon

tyfon

varmfront

warm front

unbroken

obruten, sammanhängande

varmluft

warm air

uncertain

osäker

varmsektor

warm sector

unflyable

oflygbar

våt temperatur

wet-bulb temperature

uniform

jämn

våta temperatur

wet bulb temperature

unit

enhet

våta termometern

wet-bulb thermometer

unsaturated

omättad

vattenånga

(water) vapour

unsettled

ostadigt (vader)

växlande

variable, varying

unstable

labil, ostadig

växling

change

upcurrent

hangvind, uppvind

verifiera

verify

updraught

uppvind

vertikalsikt

vertical visibility

upper air chart

höjdkarta

vidare

further, future

upper air winds

höjdvindar

vidsträckt

extensive, widespread

upper clouds

höga moln

vind

wind

upslope

uppför

vindavkylning

wind chill (factor)

upstream

uppströms

vindflöjel

wind vane

upwind

mot vinden, hangvind

vindhastighet

wind speed, wind velocity

valid

giltig, gällande

vindriktning

wind direction

validity

giltighet

vindstrut

wind cone, wind sock

value

värde

vintersolstånd

winter solstice

variable

växlande, varierande

virvel

vortex, vorticity, eddy, swirl

varying

varierande, växlande

vrida

shift

vast

omfattande, vidsträckt

vrida (medsols)

veer

veer

vrida (medsols)

vrida (motsols)

back

veering (wind)

vridande (medsols)

vridande (medsols)

veering (wind)

veil

slöja

vridande (motsols)

backing (wind)

velocity

hastighet

yrsnö

blowing snow

verify

verifiera

yta

surface, area

vernal equinox

vårdagsjämning

ytterligare

further, additional

vertical visibility

vertikalsikt

yttertemperatur

air temperature, screen temperature

violent

häftig, våldsam

årstid

season

virga

fallstrimma

årstidsmässig

seasonal

visibility

sikt

ås

hill

visibility nil

sikten = noll

åska

thunder, "rumble of thunder"

visual contact

kontakt, visuell

åskmoln

thundercloud

vortex, eddy

virvel

åskskur

thunderstorm, thundery shower

vorticity

virvel

åskväder

thunderstorm

warm air

varmluft

återbildas

reform, form again

warm front

varmfront

återstå

remain

warm sector

varmsektor

återstod

remainder, rest

wave

våg

åttondelar

octas

waving (front)

(front) med våg(or ) på

öka (dragkraft)

increase power

weak

svag

öka(s)

increase, pick up

weaken

försvagas

oklar

obscure

weather briefing

vädergenomgång

ökning

increase, rise

weather bulletin

väderleksbulletin

ökning (plötslig)

surge

weather conditions

väderförhållanden

övergå i

turn to

weather forecast

väderleksprognos

övergående

passing (rain)

weather on-route

sträck prognos (flyg)

överhäng (moln-)

canopy

weather report

väderleksrapport

översida

tops

weather satellite

vädersatellit

övre (tråg)

upper (trough)

weather ship

väderskepp

övrig

remaining

weather situation

väderlage

övrigt

otherwise

weatherman

meteorolog, vädermanwedge

kilwee (while)

lite (liten stund)wet

blöt, fuktigwet snow

snöblandat regnwet-bulb temperature

våt temperaturwet-bulb thermometer

våta termometernwhite frost

rimfrostwidespread

vidsträckt, utbreddwind

vind,blastwind chill

vindavkylningwind cone

vindstrutwind direction

vindriktningwind sock

vindstrutwind speed

vindhastighet, vindstyrkawind vane

vindflöjelwind velocity

vindhastighetwinds aloft

höjdvindarwindy

blåsigwing

flottilj (britt.)wingman

rote tvåa (taktisk)winter solstice

vintersolståndwoodland

skogsterrängwrap-around

ocklusion (om lågtryck)